6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda İdari Para Cezası Uygulanacak Ve Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller

Türk Ticaret Kanunu’nun muhtelif maddelerinde sözü edilen idari para cezaları her yıl değişmektedir. Bu idari para cezaları 562. Maddenin 13. Maddesine istinaden mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir.

 

SIRA

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER VE KANUN MADDELERİ

İDARİ PARA CEZASI TUTARI

(2017 yılı)

1

Tescil ve kayıt için Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Md:38/1)

2.702 TL

2

Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması (Md:39/1,51/2)

2.702 TL

3

Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (Md:39/2,51/2)

2.702 TL

4

Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin,ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi,internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması (Md:39/2,51/2)

2.702 TL

5

İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin;yönetim kurulu başkanı ve üyelerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının,limited şirketlerin;müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını,sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının,internet sitelerinde yayımlamamaları  (Md:39/2,51/2)

2.702 TL

6

Tacirin , ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde,ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanının tescil ve ilan ettirmemesi. (Md:40/1,51/2)

2.702 TL

7

Tacirin kullanacağı ticaret ünvanının ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi,tacir tüzel kişi ise,unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmesi (Md:40/2,51/2)

2.702 TL

8

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret ünvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri,şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri. (Md:40/3,51/2)

2.702 TL

9

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret ünvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri,yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları. (Md:40/4,51/2)

2.702 TL

10

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması. (Md:41/4,51/2)

2.702 TL

11

Kollektif şirketin ticaret ünvanında,bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi. (Md:42/1,51/2)

2.702 TL

12

Adi  ve  sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret ünvanlarında,komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının,şirketin ve türünün gösterilmemesi,bu şirketlerin ticaret ünvanlarında komaditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi. (Md:42/2,51/2)

2.702 TL

13

Anonim,limited ve kooperatif şirketlerin,ticaret ünvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi,ticaret ünvanlarında  ‘anonim şirket’, ‘limited şirket’ ve ‘kooperatif’ kelimelerinin bulunmaması,bu şirketlerin ticaret ünvanında,gerçek bir kişinin adı ve soyadı yer aldığı taktirde,şirket türünü gösteren ibarelerin,baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması (Md:43/1,51/2)

2.702 TL

14

Ticari işletmeye sahip olan dernek,vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret ünvanlarında adlarının bulunmaması,donatma iştirakinin ticaret ünvanında,ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması,ticaret ünvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması,ticaret ünvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi. (Md:44,51/2)

2.702 TL

15

Bir ticaret ünvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir ünvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde,ek yapılmaması (Md:45/1,51/2)

2.702 TL

16

Her şubenin,kendi merkezinin ticaret ünvanına,şube olduğunu belirterek kullanmaması (Md:48,51/2)

2.702 TL

17

Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret ünvanında,merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi (Md:48,51/2)

2.702 TL

18

İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (Md:53,51/2)

2.702 TL

19

Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara,makul bir süre içinde yapacakları imcelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulması (Md:64/1,562/1-a)

5.408 TL

20

İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi (Md:64/1,562/1-a)

5.408 TL

21

Tacirin ,işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması (Md:64/2,562/1-b)

5.408 TL

22

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması.(Md:64/3,562/1-c)

5.408 TL

23

Defterlerin Türkçe tutulmaması (Md:65/1,562/1-d)

5.408 TL

24

Defterlerde kısaltmaların,harflerin,rakamların ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi (Md:65/1,562/1-d)

5.408 TL

25

Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz, doğru,zamanında ve düzenli olarak yapılmaması. (Md:65/2,562/1-d)

5.408 TL

26

Defterlere yapılan bir kaydın,önceki içeriği bilinmeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi (Md:65/3,562/1-d)

5.408 TL

27

Defterlerde kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması (Md:65/3,562/1-d)

5.408 TL

28

Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması (Md:65/4,562/1-d)

5.408 TL

29

Hileli envanter çıkarılması (Md:66,562/1-e)

5.408 TL

30

Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilmemesi (Md:86, 562/1-f)

5.408 TL

31

Finansal tabloların,Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi (Md:88,562/1-f)

5.408 TL