Anonim Şirket Tescil

Duyurular

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilcisi Olarak Bulunan Üyelerin Yerine Yenilerinin Seçilmesine İlişkin Duyuru

1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve tüzel kişinin yanında bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yani 1/10/2012 tarihine kadar istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, 6103 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince yönetim kurulundan istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine genel kurulca yeni üyenin seçilmesi veya 6102 sayılı Kanunun 363 üncü maddesi uyarınca yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından atama yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, yönetim kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğu tüzel kişi ortakların temsilcilerinden oluşan anonim şirketlerde, söz konusu üyelerin, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde farklı zamanlarda istifa etmeleri ve yerlerine seçilecek üyelerin tescil edilmesi suretiyle Kanuna uyum sağlayabileceklerdir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.

Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğuna İlişkin Duyuru (Resmi Gazete Tarih : 28.11.2012 Sayı: 28481)

MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:

a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.

(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

Vekaletname ile ilgili duyuru:

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında kullanılacak vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler geçersizdir. Konuya ilişkin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır.

Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir.Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla, nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.

(Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 21)

Ayni Sermaye:

Şirket kuruluşunda ana sözleşmede, sermaye artırımında ise yeni şekil tadil metninde ;Sermaye olarak konulan ayınlara karşılık verilecek payların sayılarının varsa gruplarının ve pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olduklarının ana sözleşmede/yeni şekil tadil metninde açıkça belirtilmesi şarttır.Ayni sermayeye ilişkin bilirkişi tarafından biçilen değer bu değerin yer aldığı raporun tarihi bilirkişilerin mahkemece atandıkları ve mahkemenin onayı da esas sözleşmede/ yeni şekil tadil metninde ifade olunmalıdır.(TTK 339)

Kayıt yaptırırken yasa gereği ekli evrakların odamıza teslim edilmesi zorunludur. Detaylı bilgi için tıklayınız

Kuruluş

 1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
 2. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 3. Kuruluş Bildirim Formu (1 adet)
  • Eğer Şirkette yabancı sermaye var ise formlar ve evrak fotokopileri 2 adet tanzim edilecektir.
   – Şirket müdürü tarafından imzalanıp, formlar doldurulacaktır.
   – Vekaletname imzalanıyorsa Vekaletname eklenecektir.
 4. En az 1 adet noter tasdikli Ana Sözleşmesi (İbraz edilen 1 adet Müdürlüğümüz Ticaret Sicili Dosyasında muhafaza edileceğinden fazla getirilen ana sözleşmeler Müdürlüğümüzce tescil edilmiştir şeklinde onaylanıp tarafınıza iade edilecektir.)
 5. Ana Sözleşme Fotokopisi (2 Adet)
 6. Müdürlerin Ana Sözleşmeye göre İmza Unvan Beyannamesi (1 Asıl – 1 Fotokopi )
 7. Rekabet Kurumu hesabına yatırılan banka dekontu (%004)
  • Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki 80000011 Nolu Hesap
   (IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)
 8. Pay sahipleri dışında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı
  • Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 9. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼ nün ödendiğine dair banka yazısı (6102 sayılı TTK Md.345 göre)
 10. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 11. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 12. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
 13. Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
 14. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 15. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
 16. Serbest Bölgede kurulacak şirketler için “Serbest Bölge İzin Yazısı”
 17. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı örnek beyanname
 18. Yabancı uyruklu ortak var ise 1 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti

Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

Şube Açılışı

 1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
 2. Şirketin Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki Dosyasında Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin örneği (Onaylı 1 adet) (sözleşmesinin en son hali olacak)
 3. Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (Onaylı 1 adet)
 4. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 5. Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre hazırlanmış belge
 6. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 7. Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre alınacak imza beyannamesi (1 Asıl – 1 Fotokopi)
 8. Şube Açma Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 9. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)

Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

Şube Adres Değişikliği

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
 2. Şube Adres Değişiklik Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 3. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

Şube Ünvan Değişikliği

Şirket merkezindeki unvan değişikliği sebebi ise;

 • Ticaret Sicili Müdürlüğüne Unvan Değişikliği sebebini belirten ayrıntılı Dilekçe (1 Adet)
 • Merkezdeki unvan değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

Şirket Şubenin ünvanını değiştirmek istiyorsa ;

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
 2. Şube Unvan Değişiklik Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 3. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

Şube Yetkilisi

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
 2. Şube Yetkili Atama / İptal Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 3. Yetki atama var ise ; Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre alınacak imza beyannamesi
 4. Şube temsilcisinin şirket merkezindeki yetkililerin haricinde bir kişinin atanması halinde düzenlenecek görevi kabul beyanı (bankalar hariç).​Örnek görevi kabul beyanı
 5. Merkezi başka ilde ise son ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

Merkez Nakli

 1. Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğundaki Dosyasında bulunan varsa önceki değişiklikleriyle beraber ana sözleşmenin son hali (onaylı 1 adet)
 2. Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (onaylı 1 adet)
 3. Eski merkezdeki Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.Maddesine göre düzenlenmiş belge
 4. Ana sözleşmesinin değişen maddelerini gösteren Karar (1 Adet Noter Onaylı)
 5. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 6. Genel Kurul Toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 7. Seçim var ise;
  • Görev Bölümü Yetki Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
  • Bu Görev Bölümü Yetki Kararına göre İmza Beyannamesi (1 Adet Asıl)
 8. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 9. Hazirun cetveli ; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
 10. MERSIS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

Genel Kurul (Olağan/Olağan Üstü)

 1. Dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış şekilde) (Noter Onaylı 1 ASIL – 1 FOTOKOPİ)
 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
  Olağan veya olağan üstü genel kurul tescili için yıkarıdaki evraklar dışında başka evrak gerekmemektedir)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı. (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu gerektiren Genel Kurullar için tıklayınız.)
 5.  Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu kararı (1 Adet Noter Onaylı)
  (Kararda; Yönetim Kurulu Üyelerin veya Yetkili olarak atanan şahısların isimlerinin yanında (TC kimlik ve Aile Sıra numarasının) yazılması gerekmektedir. (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası))
 6. Yetkili olanların karara göre imza beyannamesi (1 Adet)
 7. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin ve yetkili atananların görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge. Örnek Belge için tıklayınız…
  (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
 8. Tüzel ortak, yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı ile tüzel ortağın belirlediği geçek kişi temsilciye dair yetkili organ kararı
 9. İç Yönerge var ise; 3 adet
  (İç Yönergesini tescil ettiren şirketler tekrar iç yönergesini tescil ettirmeyeceklerdir.)

Denetçi Seçimi

 1. Dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 5. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı örnek beyanname

Ana Sözleşme Tadili

 1. Dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Tadil Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
  Tadil Kararı Word dosyası olarak tescil@boyabattso.org.tr adresine mail atılacaktır.
 4. Tadil Tasarısı (1 Adet)
 5. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
 6. Bakanlık temsilcisi atama yazısı

Sermaye Arttırımı

A) Sermaye artırımının tescilinden önce yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin kararının ve sermayenin halka arz edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izah namenin tescil edilmesi gerekir.

B) Müdürlüğümüze yapılacak tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler verilir;

 1. Dilekçe
 2. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen defterlere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Tadil Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 4. Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir tadil metni (1 Adet)
 5. Şirket sözleşmesinin ve 6362 sayılı Kanunun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu. (Nakden taahhüt edilen – 6102 sayılı TTK Md.345 göre)
 6. 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu. (%004)
  • Rekabet Kurumu Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki 80000011 Nolu Hesabı
   (IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)
 7. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
 8. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 9. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 10. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş Yönetim Kurulu Beyanı (6102 Sayılı TTK Madde 457)
  Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
  Not: Anonim şirketlerde sermayenin sadece sermaye taahhüdü yoluyla arttırılmasında, şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğu şirketin öz varlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda korunduğuna dair bu bu raporda ayrıca sermayeye eklenecek fonların mevcut olmadığının tespit edilmesi ve belirtilmesi gerekmektedir.
 11. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları.
  Şirket ortaklarının şirketten olan alacakları, ayni sermaye olarak kabul edilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27.09.2013 tarihli genelgesine istinaden;

  • Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebilecektir.
 12. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.
 13.  Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
 14. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu.
 15. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.
 16. Artırılan sermayenin değişik şirket sözleşmesinde taahhüt edilmemesi halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir

C) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, onbirinci fıkrada belirtilen rapor aranmaz.
Not: Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması durumunda, söz konusu fonlar sermayeye eklenmeden sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz (Sermaye Piyasası Kuruluna dahil olanlar hariç). Ancak, bu fonlarla birlikte ve bu fonların toplam tutarı kadar sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketler dışındaki şirketlerde, bu fonların tamamı ile birlikte daha fazla miktarda sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermayenin artırılabilmesi, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının hazır bulunduğu genel kurulda oybirliği ile karar alınmış olması şartına bağlıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketlerde ise, bu fonların tamamı ile birlikte daha fazla miktarda sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermayenin artırılabilmesi, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının hazır bulunduğu genel kurulda, yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verilmesine bağlıdır.

Sermaye Azaltımı

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 5. Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 6. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (Denetime tabi olması rapor şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir)
 7. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir raporu
 8. Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni
 9. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri (ÖRNEK)
 10.  Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri
 11. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOT: Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 9 ve10.maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

Tasfiye Giriş

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (1 Adet)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
 5. Tasfiye Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 6. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış İmza Beyannamesi (1 Adet Noter Onaylı)
 7. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı
 8. Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. (TTK 536)

Tasfiyeden Dönüş

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
 5. Görev Bölümü Yetki Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 6. Yetkili olanların karara göre imza beyannamesi (1 Adet asıl)
 7. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 8. Tasfiye Memuru tarafından hazırlanmış şirketin mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin rapor

Tasfiye Sonu

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
 5. Tasfiyeye Sonu Bilançosu (1 Adet asıl genel kurulca onaylı)
 6. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu (1 Adet Asıl)
 7. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket Ana sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca bazı şirketlerde yerel gazete)

Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Atama

 1. Dilekçe
 2. Yönetim Kurulu kararı (2 Adet Noter Onaylı)
  • Yeni atanan yetkili için T.C.kimlik numarası belirtilmeli.
  • Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli
  • Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet teskeresi verilmeli.
 3. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan üyelerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
  Yeni dönemde, genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyeliğinden istifaların ayrı tarih ve sayılı kararlarla olsa dahi, karar yeter sayısını koruyacak oranda yapılması mümkün olabilecektir; aksi halde, yani istifalar neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin sayısının karar alma nisabının altına düşecek kadar çok olması durumunda, genel kurulun toplanıp yönetim kurulu seçimi yapması gerekecektir. Örneğin; yedi üyeli yönetim kurulundan genel kurula kadar farklı tarihlerde de olsa, en fazla üç üye istifa edebilecek, bu hususa ilişkin yönetim kurulu kararı tarafımızdan tescil edebilecek, üçten fazla üyenin istifası halinde ise bu istisnai hükmün uygulanması mümkün olmayacak, genel kurulun seçim yapması gerekecektir.
 5. Yetki verilen kişinin karara göre imza beyannamesi (1 Adet Asıl)

Tek Pay Sahipliği Bildirimi

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Yönetim Kurulu Kararı (kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü belirtilecektir)
 3. Yönetim Kurulu Üyesinin şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten yazı

Tek Pay Sahipliğinin Sona Ermesi

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Şirketin tek pay sahipliği durumunun sona erdiğini belirten Yönetim Kurulu Kararı (1 adet noter tasdikli)
 3. Ortakların pay defterlerinin 1’er adet fotokopisi

Şube Kapanışı

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (1 Adet)
 2. Şube Kapanış Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 3. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

Adres Değişikliği

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Adres Değişikliği Kararı (1 Adet Noter onaylı)
  Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir.
  (İl, İlçe / Mahalle, Köy / Cadde, Sokak, Bulvar / Dış Kapı / İç Kapı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)

Acentelik Tescili

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Acentelik Vekaletnamesi (3 Adet Noter onaylı)

Acentelik Feshi

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Acentelik Fesihnamesi (3 Adet Noter onaylı)

Resen Adres Değişikliği

 1. Dilekçe(1 Adet)
 2. Eski ve Yeni Adresi belirten Belediye Numaraj Belgesi (1 Adet Asıl)
  Uyarı:

  • Belediye Numarataj Yazısında İlgili Şirketin Ünvanının belirtilmiş olması gerekmektedir.
  • Yazılan Eski Adresin Ticaret Sicilindeki kayıtlı adres olması gerekmektedir.

Süre Uzatımı

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Tadil Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 4. Tadil Tasarısı (1 Adet)
 5. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
 6. Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devamettirdiği ve tasfiye işlemlerine başlamadığına dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilirkişi raporu (1 Adet)
  *Raporun ekinde Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı var ise ayrıca getirmesine gerek yoktur. Yok ise ; Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı (1 adet)

Yönetim Kurulu Üyeleri/Temsile Yetkili Kişilerin  Adı-Soyadı, Ünvanı, Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri veya Vatandaşlığının Değişmesi

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Yönetim Kurulu Kararı (1 Adet Noter Onaylı – Asıl)
 3. Türk Vatandaşlarının Ad-Soyad değişikliği ile ilgili Mahkeme Kararının onaylı sureti (Noter veya Mahkeme)
 4. Yabancı Uyrukluların Ad-Soyad, Pasaport Numarası değişikliği var ise ilgili Konsolosluktan yazı ve bu yazının noter onaylı sureti
 5.  Yerleşim Yeri değişikliğinde;
  • Tüzel kişiler için : Ticaret Sicili Gazetesi
  • Gerçek kişiler için : Kararda yazılması ve kimlik paylaşım sisteminde yeni adresin görülebilmesi yeterlidir.
 6. Vatandaşlığın değişmesi halinde yeni Ülke vatandaşlığını gösteren Tercüme Edilmiş 1 adet Noter Onaylı Pasaport Sureti ile diğer Ülke vatandaşlığından çıktığına dair İçişleri Bakanlığı yazısı.
 7. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet imza beyannamesi
Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.