Limited Şirket Tescil

Vekaletname ile ilgili duyuru:
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında kullanılacak vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler geçersizdir. Konuya ilişkin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır.

Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir.Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla, nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.
(Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 21)

Ayni Sermaye:
Şirket kuruluşunda ana sözleşmede, sermaye artırımında ise yeni şekil tadil metninde ;Sermaye olarak konulan ayınlara karşılık verilecek payların sayılarının varsa gruplarının ve pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olduklarının ana sözleşmede/yeni şekil tadil metninde açıkça belirtilmesi şarttır.Ayni sermayeye ilişkin bilirkişi tarafından biçilen değer bu değerin yer aldığı raporun tarihi bilirkişilerin mahkemece atandıkları ve mahkemenin onayı da esas sözleşmede/ yeni şekil tadil metninde ifade olunmalıdır.(TTK 339)

Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

Kuruluş

 1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
 2. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 3. Kuruluş Bildirim Formu (1 adet)
  Not:
  – Eğer Şirkette yabancı sermaye var ise formlar ve evrak fotokopileri 2 adet tanzim edilecektir.
  – Şirket müdürü tarafından imzalanıp, formlar doldurulacaktır.
  – Vekaletname imzalanıyorsa Vekaletname eklenecektir.
 4. En az 1 adet noter tasdikli Ana Sözleşmesi (İbraz edilen 1 adet Müdürlüğümüz Ticaret Sicili Dosyasında muhafaza edileceğinden fazla getirilen ana sözleşmeler Müdürlüğümüzce tescil edilmiştir şeklinde onaylanıp tarafınıza iade edilecektir.)
  • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
  • Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)
 5. Ana Sözleşme Fotokopisi ( 2 Adet)
 6. Müdürlerin Ana Sözleşmeye göre İmza Unvan Beyannamesi (1 asıl – 1 Fotokopi )
  • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
  • Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)
 7.  Rekabet Kurumu hesabına yatırılan banka dekontu (%004)
  • Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki 80000011 Nolu Hesap
   (IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)
 8. Hariçten seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı
 9. Nakden taahhüt edilen sermayenin en az ¼ nün ödendiğine dair banka yazısı (6102 sayılı TTK Md.345 göre)
 10. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 11. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 12. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 13. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 14. Serbest Bölgede kurulacak şirketler için “Serbest Bölge İzin Yazısı”
 15. Yabancı uyruklu ortak var ise 1 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti
 16. Şirketin potansiyel vergi numarasını gösteren vergi dairesi yazısı aslı

Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

Şube Açılışı

 1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
 2. Şirketin Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki Dosyasında Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin örneği (Onaylı 1 adet) (sözleşmesinin en son hali olacak)
 3. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 4. Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre hazırlanmış belge
 5. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 6. Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre alınacak imza beyannamesi (1 ASIL – 1 Fotokopi)
 7. Şube Açma Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 8. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)
 9. Şirketin Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki Dosyasında Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin örneği (Onaylı 1 adet) (sözleşmesinin en son hali olacak)

Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

Merkez Nakli

 1. Eski Merkez Sicil Müdürlüğü’ndeki Şirketin Ticaret Sicili Dosyasından;
  • Ana Sözleşme / varsa değişiklik kararları ile Ticaret Sicili Gazetelerinden (onaylı 1 adet)
  • Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.Maddesine göre Sicil Tasdiknamesi
 2. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
 3. Ana sözleşmesinin değişen maddelerini gösteren Merkez Nakli Kararı (1 Adet noter tasdikli)
 4. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 5. Şirketin Boyabatdaki potansiyel vergi numarasını gösteren vergi dairesi yazısı

Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

Hisse Devri

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Hisse Devri Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 3. Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası; yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.
  • Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)
 4. Hisse Devir Sözleşmesi (1 Adet asıl)
 5. Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfası ile noter onay sayfasının fotokopisi
 6. Alınan Hisse Devri Kararında Müdür Değişikliği var ise karara göre İmza Beyannamesi (1 Adet Asıl )
 7. Şirket tek ortaklı hale geliyor ise; Müdürün şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten Beyanname
 8. Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı

Temsil

 1. Dilekçe (1 Adet )
 2. Karar (1 Adet )
  • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
  • Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)
 3. Yeni yetkili var ise karara göre imza beyannamesi ( 1 Adet Asıl )
 4. Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı – Örnek Beyanname
 5. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

Genel Kurul

 1. Dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter Tasdikli 1 ASIL – 1 FOTOKOPİ)
 3. Ana sözleşme tadili ile ilgili madde tadilleri var ise; ilgili madde tadiline ait evraklari

Not: Olağan ve olağan üstü genel kurul tescili içn yukarıdaki evraklar dışında evrak gerekmemektedir.

Denetci Seçimi

 1. Dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı
  örnek beyanname

Sermaye Arttırımı

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Sermaye Artırımı Kararı (1 Adet Noter onaylı)
  • Tadil Kararı Word dosyası olarak tescil@boyabattso.org.tr adresine mail atılacaktır.
 3. Sermaye Artırımı Tadil Tasarısı (1 Adet)
 4. Şirket sözleşmesinin pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu (6102 sayılı TTK Md.345 göre)
 5. 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu. (%004)
  • Rekabet Kurumu Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki 80000011 Nolu Hesabı
   (IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)
 6. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
 7. Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve aynı varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
  Not: Şirket ortaklarının şirketten olan alacakları ayni sermaye olarak kabul edilmiştir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27.09.2013 tarihli genelgesine istinaden;

  • Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343. maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebilecektir.
 8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

NOT: Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı (Müdürler Kurulu Beyanı) ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 6.fıkrada belirtilen rapor aranmaz.

Sermaye Azaltımı

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
  Tadil Kararı Word dosyası olarak tescil@boyabattso.org.tr adresine mail atılacaktır.
 3. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor
 4. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin raporu
 5. Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni
 6. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri (ÖRNEK)
 7. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge
 8. Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa; Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge

NOT : Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 6. ve 7.maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

Tasfiye Giriş

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
 2. Tasfiye Giriş Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 3. Tasfiye Memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış İmza Beyannamesi (1 Adet Noter Onaylı)
 4. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı
  Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. (TTK 536)

Tasfiyeden Dönüş

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Yetkili olanların karara göre imza beyannamesi (1 Adet asıl)
 4. Tasfiye Memuru tarafından hazırlanmış şirketin mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin rapor

Tasfiye Sonu

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Tasfiye Sonu Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 3. Tasfiye Sonu Bilançosu (1 Adet Asıl)
 4. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket Ana sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca bazı şirketlerde yerel gazete)

Şube Kapanışı

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
 2. Şube Kapanış Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 3. Merkezi başka ilde ise son ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

Ana Sözleşme Tadili

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Tadil Kararı (1 Adet Noter onaylı)
  Tadil Kararı Word dosyası olarak tescil@boyabattso.org.tr adresine mail atılacaktır.
 3. Tadil Tasarısı (1 Adet)

Acentelik Tescili

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Acentelik Vekaletnamesi (3 Adet Noter onaylı)

Acentelik Feshi

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Acentelik Fesihnamesi (3 Adet Noter onaylı)

Adres Değişikliği

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Karar (1 Adet Noter onaylı)

Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir.
(İl, İlçe / Mahalle, Köy / Cadde, Sokak, Bulvar / Dış Kapı / İç Kapı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)

Resen Adres Değişikiği

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Eski ve Yeni Adresi belirten Belediye Numarataj Belgesi (1 Adet Asıl)
  Uyarı:

  • Belediye Numarataj Yazısında İlgili Şirketin Ünvanının belirtilmiş olması gerekmektedir.
  • Yazılan Eski Adresin Ticaret Sicilindeki kayıtlı adres olması gerekmektedir.

Süre Uzatımı

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Tadil Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 3. Tadil Tasarısı (1 Adet)
 4. Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devam ettirdiği ve tasfiye işlemlerine başlamadığına dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilirkişi raporu (1 Adet)
  • Raporun ekinde Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı var ise ayrıca getirmesine gerek yoktur. Yok ise; Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı (1 adet)

Müdürlerin / Şirketi Temsile Yetkili Diğer Kişilerin veya Ortakların Adı-Soyadı, Ünvanı, Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri veya Vatandaşlığının Değişmesi

 1. Dilekçe (1 Adet)
 2. Genel Kurul Kararı (1 Adet Noter Onaylı – Asıl)
 3. Türk Vatandaşlarının Ad-Soyad değişikliği ile ilgili Mahkeme Kararının onaylı sureti (Noter veya Mahkeme)
 4. Yabancı Uyrukluların Ad-Soyad, Pasaport Numarası değişikliği var ise ilgili Konsolosluktan yazı ve bu yazının noter onaylı sureti
 5. Yerleşim Yeri değişikliğinde;
  Tüzel kişiler için : Ticaret Sicili Gazetesi
  Gerçek kişiler için : Kararda yazılması ve kimlik paylaşım sisteminde yeni adresin görülebilmesi yeterlidir.
 6. Vatandaşlığın değişmesi halinde yeni Ülke vatandaşlığını gösteren Tercüme Edilmiş 1 adet Noter Onaylı Pasaport Sureti ile diğer Ülke vatandaşlığından çıktığına dair İçişleri Bakanlığı yazısı.
 7. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet imza beyannamesi
Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.