Meclis Divanı

erdalsarı

Erdal SARI
Meclis Başkanı

mehmetkuzulu

Mehmet KUZULU
Meclis Başkan Yardımcısı

67350 - Kopya

Orhan ÇAKIR

abdullahgenç

Abdullah GENÇ

kadirçok

Kadir ÇOK

nazifkoltukçu

Nazif KOLTUKÇU

bekireren

Bekir EREN

osmanonurküçükbaş

Osman Onur KÜÇÜKBAŞ

osmanmaviş

Osman MAVİŞ

süleymanulusoy

Süleyman ULUSOY

btso

Mustafa YAYLA

muhammetakdemir

Muhammet AKDEMİR

cemalkaankamburoğlu

Cemal Kaan KAMBUROĞLU

ramazanözçil

Ramazan ÖZÇİL

yusufaksu

Yusuf AKSU

samitandoğan

Sami TANDOĞAN

selverözen

Selver ÖZEN

sabriöncü

Sabri ÖNCÜ

harunreşitcansızoğlu

Harun Reşit CANSIZOĞLU

suatelmacı

Suat ELMACI

Oda Meclisi

Oda meclisi, oda meslek grupları tarafından dört yıl için seçilen üyelerden oluşmaktadır. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilmektedir. Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasının Meclisi 20 üyeden oluşmaktadır ve her meslek komitesini mecliste 2 üye temsil eder.

Oda meclisi olağan toplantısı ayda bir defa yapılır.

Meclisin görevleri şunlardır;

a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
g) Üyeleri arasında  veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,  mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.
k) Oda iç  yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.