Disiplin Kurulu ve Görevleri

Disiplin Kurulu

Oda disiplin kurulu, meclis tarafından odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşmaktadır.

Disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.