Politikalar

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyon, vizyon ve ilkelerimiz çerçevesinde takip etmeyi taahhüt ettiğimiz politikalarımız aşağıdadır;

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Üst yönetim ve çalışanlarımızla birlikte, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya ve en uygun çözümle taleplerini zamanında ve istenildiği gibi karşılamaya odaklanması,
 • Müşteri şartları, ulusal mevzuat, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, saygınlık, dürüstlük, güvenilirlik ve devamlılık ilkeleri esas alınarak, TOBB – BOYABAT TSO – ÜYE üçgeninde kalite hedeflerinden sapmadan sürdürülmesi,
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardına, bu standarda uygun olarak hazırlanmış Kalite Yönetim Sistemine ve bu sisteme ait dökümantasyona göre yürütülmesi, her süreçte katma değer yaratılması, sistemin sürekli uygunluğunun  gözden geçirilmesi ve değer katmayan faaliyetlerin belirlenmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin, Odamız Kalite Politika ve Hedeflerini ilke edinmiş, Kalite Sisteminin prosedür, talimat ve diğer dökümantasyonunu öğrenmiş ve özümsemiş, konusunda eğitimli ve uzman personel ile kaliteli ve güvenilir olarak üyelerimizin hizmetine sunulması,
 • Kalite düzeyinin;  teknolojik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması sureti ile iyileştirilmesi ve kalitede sürekliliğin sağlanması,
 • İşini severek yapan, yardımlaşan, sürekli gelişen ve ekip çalışmasında başarılı, ülke, kurum, üye ve çevre çıkarlarını düşünen, kaliteli iş üreten, proaktif düşünüp hata olmadan önleyici tedbirler alarak yaptığı işlerde etkinliği hedef alan eğitimli ve nitelikli personel çalıştırılması,
 • Üyelerle işbiriliği yapılması, yaşam ve iş standartlarını yükseltmeye ve işlerini kolaylaştırmaya odaklı hizmet sistemimizin hizmet sonrası faaliyetlerle de daha güçlü yapıya kavuşması ve üye memnuniyetinin koşulsuz sağlanması ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak,

Kalite Politikamızdır.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası olarak, çalışanın en önemli kaynak olduğu bilinciyle, evrensel değerlerin uygulandığı, birbirine güvenen , üretken, yeniliklere açık, çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak ve kişilerin çalışmak için öncelikle tercih ettikleri bir kurum olmaktır.

 

SOSYAL SORUMLULUK VE YARDIM POLİTİKAMIZ

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası, ulusal kalkınmada bölgesindeki en önemli aktörlerden biri olduğu bilinciyle, yasalardan ve üyelerinden aldığı güç ve sorumluluk duygusuyla;

 • Bölgesel kalkınmayı geniş bir alana yaymak, etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için mevcut sorunları tespit edip çözüm önerileri üreterek, çözüme ortak olabilecek tüm paydaşları nezdinde gerekli girişimleri ve lobicilik faaliyetlerini yürütmeyi,
 • Sorumluluğumuz altındaki ilçelerimizde sınaî ve ticari faaliyetleri gelişmesi, girişimciliğin özendirilmesi ve turizm vizyonunun daha üst bir çıtaya yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı, mevcut çalışmalara ortak olmayı,
 • Bölgesel kalkınma ve bölge halkının refah ve huzuruna katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almayı,

Sosyal Sorumluluk Politikası olarak benimsemiştir.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası, yasal mevzuat çerçevesinde ve bütçesinde karşılığı bulunması ve çalışma alanı ile sınırlı olmak kaydıyla, özellikle sosyal ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaya ve kamu yararı sağlamaya yönelik olarak;

 • Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak için hazırlanan projelere,
 • İlçelerimizin (Boyabat, Durağan, Saraydüzü) tanıtımına fayda sağlayacak bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta yapılacak etkinlik ve çalışmalara,
 • Eğitime yönelik faaliyet ve çalışmalara (okul ve derslik yapımı, akademik çalışmalar, üniversite-sanayi ortak projeleri vb.)
 • Sporun geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına, sportif bilincin oluşturulmasına, sporun sevdirilmesine ve teşvikine,
 • Kent güvenliğinin ve asayişin sağlanması için yürütülen çalışmalara,

Maddi ve manevi katkı sağlamayı, sponsor olmayı, Yardım Politikası olarak kabul etmiştir.

 

İHALE POLİTİKAMIZ

İhale politikasının amacı; Oda bünyesinde gerçekleştirilecek her türlü ihale ile yapılacak satınalma aktivitelerini, bilinen ve kabul görmüş satınalma esaslarına dayalı standart ilkeler doğrultusunda ve yasal mevzuat çerçevesinde tanımlamak, iş akışlarını düzenlemek, satınalma ve sonrasındaki süreçlerde tüm işlemlerin işbu politikaya uygun yürütülmesini sağlamaktır.

 • Kanun ve yönetmeliklerde meydana gelebilecek değişiklikler neticesinde bu politika ile uyuşmayan durumlar söz konusu olması yahut açıkça ifade edilmeyen durumlar olması halinde ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri geçerlidir.
 • Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılacak ihaleler, İhale Komisyonu’nun incelemesi ve önerisi akabinde Yönetim Kurulu Kararı’yla kabul edilir ve uygulamaya alınır.
 • Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde komisyon kararını tekrar incelenmesi için İhale Komisyonuna iade edebilir.
 • İhale Komisyonu’nun kararı öneri (tavsiye) niteliğinde olup Odayı bağlayıcı değildir.
 • İhale Komisyonu yapılacak ihale ile ilgili kurum ve kuruluşların tespit edilmesi, ve duyurunun mümkün olan tüm taraflara ulaşmasını sağlar.

 

MALİ POLİTİKAMIZ

 • Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası mali kaynaklarını, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda, doğru bilgiyi gerçeğe uygun, tarafsız ve zamanında sağlamak adına sistemini kurmuştur.
 • Karşılaşılabilecek riskleri de göz önüne alarak kaynaklarını iç ve dış müşterisinin memnuniyetine yönelik kaliteli hizmet için en etkin biçimde kullanmak mali politikamızın temelini oluşturmaktadır.
 • Nakit mevduatın değer kaybetmesi ihtimaline karşılık, borsa, döviz vb. riskli yatırım araçları yerine, finans sektöründe düzenli araştırmalar yaparak değer kaybını engelleyecek enstrumanlara yöneltilmesi sağlanır.

 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

 • Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin hedef kitlelerimize ulaştırılması,
 • Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması, hedef kitlelerimize ulaştırılması,
 • İlçelerimize ait sosyo-ekonomik verilerin yer aldığı Sosyo-Ekonomik Raporların düzenli olarak yayımlanması ve hedef kitlelerimize ulaştırılması,
 • Boyabat TSO tarafından gündeme getirilen konular ve/veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenmesi,
 • Boyabat TSO’nun yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında BTSO yöneticileri tarafından basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaması,
 • Boyabat TSO’nun faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın bültenleri hazırlanması,
 • Odanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılması,
 • Odanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar düzenlenmesi,
 • SMS mesajları, e-postalar, Oda web sayfası, Oda bülteni, afiş, poster, ilanlar ve diğer yerel medya aracılığı ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması,
 • Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlanması,
 • Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların (üye tercihleri gözönünde bulundurularak) e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılmasının sağlanması,
 • Oda üyelerinin vefat haberlerinin sms programı ile isteyen üyelere mesai saatleri içinde duyurulmasının sağlanması,
 • Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, gazete ilanları, SMS, e-posta ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılması,
 • Odamızın haber ve aktivitelerinin duyurulması için Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin de aktif olarak kullanılması,

 

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen Dünya teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır. Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz, hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ve hizmetler üretmektir. Odamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.

 • Bilgi işlem ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek,
 • Yenilikleri Odamız hizmetlerine eklemek,
 • Üyelerimize ve paydaşlarımıza güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmektir.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

 • Üyelerin dilek ve önerilerini kolayca iletmelerini sağlamak; bu talepleri hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle değerlendirmek,
 • Üye sorunlarını ilgili kanunun verdiği yetkilere dayanarak çözmek,
 • Lobicilik yaparak seslerinin duyurulmasını sağlamak,
 • Eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, giderilmesini sağlamak,
 • Hatasız ve güler yüzlü hizmet verebilmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı yatırımlar yapmalarını teşvik etmek,
 • Dış ticaret konusundaki eksikliklerini tespit etmek ve destek olmak,
 • Proje yapabilme yeteneğini geliştirmek ve Mutlu Üye kazanımını sürekli arttırmak.
Nasıl yardımcı olabiliriz?

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.