Suriyeli sığınmacılara seyahat yasağı

İzin Belgesi Olmayan Suriyelilere Bilet Satışı Yasaklandı

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre “Yol İzin Belgeleri” olmayan Suriyeli sığınmacılara bilet satışı yapılamayacak. Yasağa uymayan firmalar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il sınırları içinde her türlü yolcu taşımacılığı ve/veya acente, aracılık hizmetleri gibi faaliyetler yürüten firmalar, taksi durakları, araç kiralama şirketleri gibi kuruluşlar, yanlarında yol izin belgesi bulunmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacılara il sınırları dışına seyahat hizmeti veremeyecekler. Yol izin belgesi olmayan sığınmacılar, ilgili belge için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurabileceklerdir.

Konuyla ilgili Kaymakamlık tarafından Odamız’a iletilen yazının tam metni aşağıdadır.

İlgili tüm taraflara duyurulur.

 

 

T.C

SİNOP VALİLİĞİ

SİNOP İL SINIRLARI İÇERİSİNDE YOLCU TAŞIMACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN KARA, DENİZ VE HAVA YOLU TAŞIMACI, ACENTE, TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONLUĞU, TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ, TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ, ARAÇ KİRALAMA İŞLETMECİLİĞİ, TAKSİ DURAKLARI GİBİ ULAŞIM HİZMETİ VEREN FİRMA, ŞİRKET VE DURAKLAR TARAFINDAN, GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA BULUNAN SURİYELİ YABANCILARA 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUN 84. MADDESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN “YOL İZİN BELGELERİ” OLMAKSIZIN BİLET SATIŞI YAPILMASININ VE TAŞIMACILIK SURETİYLE SİNOP İLİ DIŞINA ÇIKARILMALARININ YASAKLANMASINA VE BU YASAKLARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA İLİŞKİN VALİLİK KARARI.

 

KARAR TARİHİ : 14/12/2017

KARAR SAYISI : 2017/01

 

AMAÇ:

Madde -1 : İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulununların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve hava yolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli “Yol İzin Belgesi” bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile SİNOP il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır.

 

KAPSAM:

Madde -2 : Bu karar, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, SİNOP İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yol izin belgeleri” olmaksızın yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, ve hava yolu taşımacı , acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, Sinop ilinden diğer illere taşınmalarının yasaklanmasına, kayıtsız olanların kayıt altına alınmasına ve buna dair düzenlemeler ile bu yasaklara uymayan yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve hava yolu taşımacı, acente, taşıma, taşıma işlerikomisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara idari para cezası uygulanmasına ilişkin hususları kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK:

Madde -3 : Bu karar;

-04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (65, 71, 91 ve 98.maddeleri)

-17/03/2016 tarihli ve 29656 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (91.maddesi)

-22/10/2014 tarihli 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği (3, 21, 22, 35 ve Geçici 1.maddeleri)

-4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu (3, 6 ve 26. Maddeleri)

-11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği (38.maddesi)

-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu (11/C ve 66.maddeleri)

-5326 sayılı Kabahatlar Kanunu (32.maddesi)

-2559 sayılı PVSK (Madde 4/A)

Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR:

Madde-4: Bu kararda geçen;

Acente: ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi ve onlar adına taşıma sözleşmesi yapmayı meslek edinen kişiyi,

Araç Kiralama İşletmesi:  Özel veya tüzel kişilere ait araçları bedeli karşılığında talep sahibinin hizmetine sunan işletmeyi,

Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı,

Geçici Korunan:  Geçici koruma sağlanan yabancıyı,

Geçici Koruma Kimlik Belgesi: Kayıt işlemleri tamamlanan ve geçici koruma sağlanan yabancıya valilikler tarafından verilen kimlik belgesini,

İkamet Adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yerleşim yerini,

İkamet İzni: Yabancılara Türkiye’de kalma hakkı veren izni,

Sevk Merkezi: Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların, geçici barınma merkezlerine sevk edilinceye veya geçici barınma merkezi dışında kalacaklarsa ikametlerine yönlendirilinceye kadar kayıt ve diğer işlemler için geçici olarak bekletildikleri yerleri,

Taksi Durağı: Ticari taksilerin, yol üzerinde veya yola terkin alanda konuşlandıkları yeri,

Taşıyıcı : Yabancıları taşıyan hava, deniz, kara ve demiryolu taşıtlarının gerçek veya tüzel kişi olan sahiplerini veya işletmecilerini,

Taşıma İşleri Komisyoncusu : Ücreti karşılığında kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş kişiyi,

Taşıma İşleri Organizatörü: Müşterilerin taşımacılık faaliyetlerini genellikle konsolide ederek, diğer şirketlerin kaynaklarıyla birlikte gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,

Terminal İşletmecisi: Bir yolcu veya eşya/kargo terminalini işleten gerçek veya tüzel kişileri,

Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

Yabancı Kimlik Numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını,

Yol İzin Belgesi: Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılara, on beş güne kadar bulundukları il dışına çıkışları için verilen izin belgesini ifade eder.

 

GENEL HÜKÜMLERİ VE ESASLAR:

Madde-5: a) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve havayolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklardan bilet talep eden Suriyeli yabancılardan, vize/ikamet izin belgesi bulunanlara, pasaport ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir.

Geçici koruma kapsamında ilimizde bulunan Suriyeli yabancıların diğer illere izinsiz ayrılmalarının önlenmesi, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların da kayıt altına alınması amacıyla,

b) “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” bulunan Suriyeli yabancılar, ilimizden başka bir ile seyahat ederken, ancak Sinop İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli “Yol İzin Belgesi”ni, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve havayolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara ibraz ederek seyahat edebileceklerdir.

 

 Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.