Tehlikeli Madde Denetimleri

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden Birliğimize ulaşan bir yazıda, Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilen e Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konu hakkında aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

Bakanlığımız Bursa 4 üncü Bölge Müdürlüğümüzden alınan ilgili yazıda, Tehlikeli madde taşımacılığı ve  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi hakkında Bölge Müdürlüklerince yol kenarı denetim istasyonlarında ve işletmelerde denetim yaptıklarını belirterek, yapılan bu denetimler esnasında aşağıda belirtilen konular hakkında tereddütler hasıl olduğundan bahisle, yaşanan bu tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması talep edilmektedir.

  1. TMGD istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen işletmelere, Yönetmeliğin 28/4-ğ maddesine göre 3114 TL mi, yoksa Tebliğin 30/1-g maddesine göre 602 TL mi idari para cezası uygulanacağı,

Bilindiği üzere, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ hükümlerinin taşımacılık sektöründe daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amacıyla görülen ihtiyaç üzerine, Tebliğde bazı maddelerde değişikliğe gidilmiş ve yapılan bu Tebliğ değişikliği ise 19/04/2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebiliğin, işletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Tebliğ kapsamında kalan  işletmelerin, en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya İdarece yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu bağlamda, Yönetmeliğin 33 üncü maddesi ile Yönetmelik kapsamında kalan işletmelerin, TMGD istihdam etmesi veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğu bulunmakta olup ayrıca, Yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan Tebliğin 27nci maddesinini birince fıkrasına göre de işletmelerin en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya idarece yetkilendirilen Tehlikeli Madde Danışmanlığı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer taraftan Tebliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi “Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren isşetmeler; istihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGD’ler ile yapacağı anlaşmayı www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla yükümlüdürler.” hükmüne amirdir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulamaya yönelik yapılan değerlendirmede; işletmenin istihdam ettiği TMGD’nin, işletme ile yaptığı anlaşmayı fesih ederek ayrılması veya işletmenin TMGD ile yapılan anlaşmayı fesih etmesi hallerinde, işletmenin 30 gün içerisinde e-devlet kapısı üzerinde anlaşma yapmaması üzerinden yeri bir TMGD ile anlaşma yapması gerekmekte olup, bu süre sonunda işletmenin her hangi bir TMGD ile e-devlet kapsı üzerinde anlaşma yapmaması halinde ise işletmeye, yukarıda izah edilen mevzuat hükümleri kapsamında, bu tür ihlaller için farklı mevzuatlarda ön görülen idari yaptırımlardan en üst ceza olan, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendinin uygulanmayı gerekmektedir.

Ayrıca, bu tür işletmelere, TMGD yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması gerektiği, diğer taraftan yukarıda yer alan Tebliğ değişikliğine göre işletmelerin 01/01/2018 tarihi itibari ile en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya İdarece yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğunun getirildiğinin bilinmesinde fayda mütalaa edilmektedir.

  1. TMGD istihdam etmeyen veya TMGDDK’ dan hizmet almayan işletmeye Yönetmeliğin 28/4-ğ maddesine göre 3.114 TL mi yoksa, Tebliğin 30/1-ı maddesine göre 3.000 TL mi idari para cezası uygulanacağı, (U-Net ceza modülüne veri girişinde bu madde eklenmemiş.)

Yukarıda izah edilen mevzuat hükümleri kapsamında, bu tür ihlaller için farklı mevzuatlarda ön görülen idari yaptırımlardan en üst ceza olan, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendinin uygulanması gerekmektedir.

  1. Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlar) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeili malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklerinin tespit edilmesi halinde gönderen firmaya ait sağlıklı bilgi elde edilememektedir. (vergi no, adres vs.) Bu durumda cezai işlemin kime uygulanacağı,

Bu tür ihlallerde araçta bulunan diğer kurumlara ait mevzuata göre düzenlenmiş sevk ve evrakları benzeri üzerinden göndericinin tespit edilebileceği gibi ayrıca, Yönetmeliğin Taşımacılık faaliyetlerinde genel kurallar başlıklı 5 inci maddesinin beşinci fıkrası “Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’ de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur.” hükmüne amirdir.

Bu amir hüküm kapsamında, taşımaya konu tehlikeli maddenin karayoluyla taşınması sırasında aracın, konteynerin, tank konteynerin, ambalajın ve benzeri ambalajların; ADR’ de ve Yönetmelikte betirtilen işaret, etiket ve turuncu levhalar ile işaretlenmediğin tespiti halinde, Yönetmeliğin idari cezalar başlıklı 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan, “5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden göndericiye bin Türk Lirası , taşıyıcıya beşyüz Türk Lirası ve taşıt üzerindeki işaretleme eksiklikleri için sürücüye yüz Türk Lirası, “ hüküm kapsamında, göndericiye ve taşımacıya ayrı ayrı olarak idari yaptırım uygulanmasına imkan sağlamakta olup, uygulamanın da bu çerçevede yapılması gerekmektedir.

  1. Y.K.D.İ denetimlerinde, boş temizlenmemiş tanklarda taşıma evrakı düzenlenmediği tespit edildiğinde, gönderen olarak ceazi işlemin, son yükü gönderen firmaya mı, yoksa yükün boşaltıldığı firmaya mı düzenlenmesi gerektiği.

Bilindiği üzere, ADR ve Yönetmeliğe göre “Taşıma Evrakı”nın Gönderici tarafından ADR Bölüm 5.4.1’e göre düzenlenerek Taşımacıya verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bilindiği gibi “Temizlenmemiş boş muhafaza araçları için özel hüküm” başlıklı ADR 5.4.1.1.6’da temizlenmemiş boş tank, tanker, tüplü gaz tankeri vb. araçlara ilişkin taşıma evrakının nasıl düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu bağlamda yapılan değerlendirmede; ADR ve Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde gönderen işletmecinin düzenlemesi gereken taşıma evrakını söz konusu taşıma birimi üzerindeki tehlikeli maddenin boşaltılıp yeniden tehlikeli madde ile yüklenip başka bir taşıma evrakı düzenlenmediği veya anılan taşıma biriminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanarak yürürlüğe giren 29/01/2009 tarihli ve 27125 sayılı Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği kapsamında yetkilendirilen taşıma birimlerinin temizlenerek Temizleme Belgesi almadığı sürece, taşıma evrakından düzenlemesine ilişkin sorumluluğun Gönderen tarafından bulunduğundan dolayı, bu tür taşımalarda yaşanan ihlallerde idari yaptırımının Gönderene uygulanması söz konusu olacaktır.

Ancak, Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki Tanımlar Başlığı altındaki birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlanan “Gönderen” tanımına göre, Yönetmeliğin Gönderen yükümlülükleri başlığı altındaki taşıma birimlerinin temizlenerek “Temizleme Belgesi” almadığı sürece taşıma evrakından düzenlenmesine ilişkin yükümlülükler kısmının taşımacı tarafından yerine getirileceğine ilişkin, Gönderen ile Taşımacı arasında özel bir anlaşma yapılması ve yapılan bu anlaşmanın yol kenarı denetimlerinde denetim uzmanlarına aslı veya noter onaylı fotokopisini ibra etmesi halinde, yapılan bu anlaşmaya göre Gönderen yükümlülüğünün taşımacı tarafından yerine getirileceğinden, bu neviden yapılan taşımalarda Gönderen yükümlülüğünden doğan ihlallere ilişkin idari yaptırımın Taşımacıya uygulanması gerekmektedir.Bir cevap yazın