Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu

Türkiye’de kişisel verileri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getiren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Kanun kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik gereği istisna kapsamına alınmamış olanların Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü farklı tarihler itibarıyla başlamıştır.

Anılan Kanunun çerçevesinde Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak olanlar;

 1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
 2. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,
 3. 04/11/2014 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel verileri işleyenler,
 4. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,
 5. 19/03/1963 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
 6. 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
 7. 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri,
 8. 6325 sayılı Arabulucuk Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Arabulucular,
 9. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar,

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt zorunluluğundan istisna tutulmuşlardır.

Anılan istisnalar kapsamı dışından kalan tüm veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili olarak 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararına göre;

 1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,
 2. Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,
 3. yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık bilanço mali toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel verileri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi,
 4. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi,

uygun görülmüştür.

6698 sayılı Kanunun Veri Sorumluları Sicili başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur” hükmü, ikinci fıkrasında ise “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” hükmü, 18 inci maddesinde ise “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasında 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar konusunda ilgililerin bahsedilen işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Tüm ilgililerine duyurulur.Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.